ALGEMENE VOORWAARDEN HOMATE

 

1.         Algemeen

Deze algemene voorwaarden(“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van enige andere voorwaarden (inclusief deze van de medecontractant) op alle catalogi, prijslijsten, advertenties of andere mondelinge of schriftelijke informatie, en alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Homate met maatschappelijke zetel te Groenstraat 6a, 9160 Lokeren, België (“Homate”)goederen en/of diensten levert (of voorstelt te leveren) aan de Opdrachtgever(“De Opdrachtgever”). Wijzigingen in de overeenkomst en/of afwijkingen van hetgeen in de Algemene Voorwaarden wordt bepaald, binden Homate alleen indien en voor zover Homate deze wijzigingen of afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard vóór het sluiten van de overeenkomst. Deze AlgemeneVoorwaarden maken integraal deel uit van de tussen Homate en De Opdrachtgever gesloten overeenkomst (“Overeenkomst”). Homate en De Opdrachtgever worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Partijen”.

2.         Aanboden aanvaarding

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens indien en voor zover de Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een Overeenkomst komt eerst tot stand ofwel op het ogenblik dat Homate een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, ofwel op het ogenblik van levering van de goederen of uitvoering van de diensten. De informatie in prijslijsten, catalogi, advertenties en andere informatie met betrekking tot de diensten van Homate vormen geen aanbieding. Mondelinge informatie, aanvullende overeenkomsten, verklaringen en beloften door Homate, van welke aard dan ook, zijn niet geldig tenzij ze vóór het sluiten van de overeenkomst schriftelijk door Homate zijn bevestigd. Medewerkers van Homate zijn niet bevoegd om verklaringen en beloften te maken die verder gaan dan wat in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, zoals toezeggingen met betrekking tot specifieke leveringsdata.

3.         Prijzen en betalingsmodaliteiten

Alle prijzen zijn exclusief de wettelijke BTW en eventuele bijkomende kosten, kosten voor verpakking, verzending en douane, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Voor alle diensten, zoals onderhoud, reparatie, installatie, inschrijving, organisatie, consultancy, programmatie, training, conversieondersteuning en telefonisch advies, worden de uurtarieven die gelden op de datum van het sluiten van de Overeenkomst van uitvoering van de diensten apart in rekening gebracht. Voor een waarde van minder dan EUR 150,00 exclusief BTW brengt Homate een toeslag in rekening van EUR 75,00 exclusief BTW. Reiskosten worden afzonderlijk in rekening gebracht volgens de geldende tarieven. Reistijden worden beschouwd als werkuren. Behalve in de context van consumententransacties, is Homate gerechtigd om haar tarieven jaarlijks aan te passen in functie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

3 .0    Uitvoering van leveringen en diensten

De Opdrachtgever zal Homate steeds met zijn toestemming, tijdig (op de door Homate opgegeven data) en op zijn kosten alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens, inlichtingen of testmogelijkheden verschaffen, en alle medewerking verlenen. Op basis van deze informatie zal De Opdrachtgever een diensten beschrijving opstellen, die hij controleert op juistheid en volledigheid.De Opdrachtgever moet de omvang van de diensten voor standaard programma’s bevestigen. Daarnaast dient De Opdrachtgever, uiterlijk vier weken na de datum van levering, de beschrijving van de (aanpassingen aan) individueel gecreëerde software en programma’s in het protocol te aanvaarden. Gebruik van de software door De Opdrachtgever tijdens deze periode wordt beschouwd als een aanvaarding.Indien De Opdrachtgever deze periode voorbij laat gaan, wordt de geleverde Software als aanvaard beschouwd op de einddatum van deze periode.

In geval van afwijkingen van de uitvoering van leveringen en diensten zoals aanvaard in het protocol, meldt De Opdrachtgever dit aan Homate, die er alles aan zal doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aanvaarding van de software te weigeren omwille van onbeduidende afwijkingen.In geval van een significante afwijking en wanneer deze schriftelijk is gemeld aan Homate, zal een nieuwe aanvaarding van het protocol vereist zijn nadat de afwijking is gecorrigeerd. Wijzigingen in de levering van goederen en/of uitvoering van diensten zullen beheerst worden door afzonderlijke leverings- en prijsafspraken. Vertragingen in de levering en/of prijsstijgingen als gevolg van onjuiste, onvolledige of gewijzigde informatie zijn niet de verantwoordelijkheid van Homate en kunnen niet leiden tot het in gebreke blijven van De Opdrachtgever. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voorrekening van De Opdrachtgever.

De annulering van de opdracht door De Opdrachtgever is enkel mogelijk met de schriftelijke toestemming van Homate. Indien Homate akkoord gaat met een annulering, heeft Homate het recht om annuleringskosten in rekening te brengen voor 30 % van de nog niet gefactureerde waarde van de opdracht.

3.1      Levering van goederen

Homate levert goederen maximaal binnen 120 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht. Vooropdrachten met meerdere eenheden of programma’s is Homate gerechtigd om gedeeltelijke leveringen met gedeeltelijke facturen uit te voeren. Leverings-en herstellingstermijnen nemen slechts aanvang van zodra alle technische en andere details van de opdracht zijn bepaald. Vertragingen in de levering geven DeOpdrachtgever niet het recht om enige aanspraak te maken op garantie of schadevergoeding, of om de overeenkomst te beëindigen, wanneer deze vertraging niet toe te schrijven is aan Homate.  

Als tijdstip van levering geldt de datum van de verzending of afhaling door de transporteur en uiterlijk de datum van de overdracht van de goederen aan De Opdrachtgever of diens commissaris.Transport is voor rekening en risico van De Opdrachtgever, zelfs wanneer Homate instaat voor de kosten van de levering. Homate draagt in principe geen enkele aansprakelijkheid, noch kosten verbonden aan het transport van de goederen. Verzekering van de goederen gebeurt alleen voor rekening en op uitdrukkelijke vraag van DeOpdrachtgever. In geval van export van de goederen, is De Opdrachtgever verplicht om op eigen kosten de nodige export- en douanevergunningen te verwerven. Indien Homate uitgaven of kosten maakt ingevolge de verzending, het transport of de export van de goederen, zal De Opdrachtgever Homate vrijwaren en schadeloos stellen.

3.2      Uitvoering van diensten

Homate doet alle redelijke inspanningen om aan de overeengekomen opleveringsdatum te voldoen. Indien tijdens de uitvoering van de diensten blijkt dat de uitvoering van de opdracht volgens de specificaties in het protocol feitelijk of juridisch onmogelijk is, is Homate verplicht De Opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte testellen. Homate kan de uitvoering weigeren indien De Opdrachtgever de diensten beschrijving zoals uiteengezet in het protocol niet wijzigt, noch voorwaarden creëert die een uitvoering mogelijk maken. Homate heeft het recht om de overeenkomst te herroepen indien de onmogelijkheid van de uitvoering het gevolg is van een fout van De Opdrachtgever of een latere wijziging van de dienstenbeschrijving door De Opdrachtgever. De tot dan toe door Homate gemaakte kosten en uitgaven, alsook  eventuele ontmantelingskosten, worden door De Opdrachtgever vergoed.

4     Garantie

4.1      Algemeen

De Opdrachtgever is verplicht de ontvangen goederen onmiddellijk te onderzoeken, en te controleren of deze vrij zijn van gebreken. Kennisgeving van gebreken dient door DeOpdrachtgever onverwijld en uiterlijk binnen één week na ontvangst van de goederenschriftelijk te worden verzonden. Na verloop van deze termijn heeft DeOpdrachtgever niet langer recht op garantie of schadevergoeding. Schade veroorzaakt door transport wordt door De Opdrachtgever binnen 24 uur naontvangst van de goederen aan Homate gemeld. Na verloop van deze termijn heeft DeOpdrachtgever niet langer recht op garantie of schadevergoeding. De kennisgevingen geven aan De Opdrachtgever geen recht op de gedeeltelijke of volledige weigering van betaling van de factuurbedragen.

De garantietermijn voor nieuwe apparatuur is 24 maanden vanaf de datum van levering van het goed of het betreffende onderdeel, ingeval van gedeeltelijke leveringen (“Garantietermijn”).Voor tweedehands artikelen zijn de wettelijke garantierechten uitgesloten. Herstel pogingen vormen geen erkenning van het recht op garantie. Herstellingen en herstelpogingen leiden niet tot verlenging van de Garantietermijn.

In geval van een gegronde aanspraak op garantie zal Homate het defect in de eerste plaats herstellen en, indien nodig, het goed vervangen. Als een aanspraak op garantie wordt gemaakt naverloop van zes maanden na de fabricagedatum, is het bedrag van de terugbetaling gebaseerd op de aankoopprijs verminderd met de voordelen van gebruik. Enkel wanneer een aanspraak door Homate verkeerdelijk schriftelijk wordt verworpen, ondanks het respecteren van de termijn, heeft De Opdrachtgever het recht het defect te laten herstellen door een derde. Het bewijs dat het vermeende gebrek al bestond op het ogenblik dat de goederen werden overgedragen, ligt bij De Opdrachtgever. Een defect dat wordt opgeëist na het verlopen van de Garantietermijn, wordt beschouwd als normale slijtage die geen aanleiding geeft tot garantie.

Let op: garantieclaims kunnen gedurende de Garantietermijn niet worden geaccepteerd voor producten waarvan de normale levensverwachting onder de bovengenoemde Garantietermijn ligt. Voor batterijen en LCD-schermen, bijvoorbeeld, bedraagt de garantieperiode over het algemeen zes, respectievelijk twaalf maanden na datum van levering.

Al het bovenstaande is niet van toepassing op consumententransacties.

Er is geen recht op garantie voor producten die defect, beschadigd of onbruikbaar geworden zijn ingevolge

a.    verkeerd gebruik, niet-naleving van de gebruikersinstructies in de bijgevoegde gebruikershandleidingen/of garantie- en/of servicekaart, of ander misbruik van het product zoals de koppeling met derde apparaten waarvan de compatibiliteit met de apparaten die door Homate worden geleverd niet uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is; en/of

b.    wijzigingen aan het product; en/of

c.    reparatie pogingen door derden, d.w.z. niet door Homate of een door Homate aangewezen servicepartner; en/of

d.    de incorrecte verzending of onjuiste verpakking bij teruggave van het product aan Homate of een servicepartner van Homate; en/of

e.    het onjuist installeren van producten van externe providers (bijv. geheugenmodules).

Claims tot schadevergoeding of annulering, die voortvloeien uit een gebrekkige levering of de onjuiste uitvoering van diensten in verband met de verwerking van reparaties in het kader van garantie, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Homate is voorts niet aansprakelijk voor gegevensverlies en gederfde winst van De Opdrachtgever. De voornoemde aansprakelijkheidsuitsluitingen zijn ook van toepassing op de regresvordering van De Opdrachtgever na nakoming van een garantie verplichting jegens een consument. De aansprakelijkheidsuitsluitingen zijn niet van toepassing voor zover de schade door Homate opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen,

Garantie voor programmeer diensten en softwareproducten

Kennisgevingen van defecten zijn enkel geldig voor zover ze reproduceerbaar zijn en ze schriftelijk worden gedocumenteerd binnen vier weken na de uitvoering van de overeengekomen diensten of na de aanvaarding van de opdracht voor individuele software. Wanneer de opdracht een wijziging of aanvulling vormt op reeds bestaande programma’s, heeft de garantie slechts betrekking op de wijziging of aanvulling.

In het geval van een gegronde aanspraak op garantie worden de gebreken of defecten hersteld binneneen redelijke termijn, waarbij De Opdrachtgever Homate toelaat alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor het onderzoek en de herstelling van het defect. Herstellingen die nodig blijken te zijn om het defect waarvoor Homate verantwoordelijk is, te verhelpen, worden door Homate kosteloos uitgevoerd. Bijkomende kosten voor assistentie, het oplossen van problemen, wijzigingen, toevoegingen of andere interventies door Homate of derden, worden door De Opdrachtgever vergoed. aan een uurtarief van €75/u excl. BTW.

4.2      Beperkte productgarantie

Indien Homate een beperkte productgarantie verleent voor specifieke goederen, heeft De Opdrachtgever de rechten zoals uiteengezet in deze beperkte productgarantie, voor zover in overeenstemming met de toepasselijke consumentenwetgeving.

Alle aanspraken op garantievoor goederen waarvoor een beperkte productgarantie werd verleend, zijn beperkt tot de beperkingen en uitsluitingen zoals uiteengezet op de garantiekaart.Bovendien is er geen beperkte productgarantie voor producten die defect, beschadig dof onbruikbaar geworden zijn ingevolge

a.    onjuist gebruik, niet-naleving van de gebruikershandleiding bij het product of de garantiekaart, of ieder ander misbruik van het product zoals de koppeling met derde apparaten waarvan de compatibiliteit met de apparaten die door Homate worden geleverd niet uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is; en/of

b.    wijzigingen aan het product; en/of

c.    reparatiepogingen van derden, dat wil zeggen niet door Homate of een door Homate aangeduide service partner; en/of

d.     de incorrecte verzending of onjuiste verpakking bijteruggave van het product aan Homate of een servicepartner van Homate; en/of

e.    onjuiste behandeling of mechanische belastingen (zoals bijv. door middel van beats, hogedruk of soortgelijke); en/of

f.     onjuiste installatie van producten van derden (bijv. geheugen); en/of

g.    voor producten die al zijn geopend.

Ingeval van een gegronde aanspraak op beperkte productiegarantie binnen de Garantietermijn, zal Homate of de door hem aangeduide servicepartner naar eigen goeddunken de defecten herstellen, de defecte onderdelen vervangen of een creditnota op de aankoopprijs geven. Verdere vorderingen van De Opdrachtgever, in het bijzonder vorderingen gebaseerd op eventuele begeleidende en vervolgschade die is ontstaan in het kader van de verwerking van de garantie, is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle vorderingen zijn beperkt tot de nettowaarde en een maximumbedrag van EUR 1.000,00.

5.    Installatie en andere technische voorschriften

Bij gebruik van de geleverde of gerepareerde goederen moeten de installatie-, bedienings- en andere technische voorschriften en instructies strikt worden nageleefd. Homate aanvaardt in het bijzonder geen aansprakelijkheid voor schade van welke aarddan ook die voortvloeit uit overbelasting of onjuiste behandeling, bediening, installatie, inbouw of dergelijke. Aansprakelijkheid of garantie voorcompatibiliteit met andere producten of systemen of voor een specifiek doel is uitgesloten. Bovendien is de aansprakelijkheid van Homate in geval van schending van zijn informatieverplichting  beperkt tot haar opzet en grove nalatigheid.

6.    Aansprakelijkheid

De Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van enige vordering tot schadevergoeding voor de materiële schade die hij lijdt onder de Wet Productaansprakelijkheid van 25 februari 1991. In het geval dat  De Opdrachtgever de goederen doorverkoopt aan een onderneming, verbindt hij zich ertoe de bovenstaande vrijstelling over te dragen. Indien niet, stemt De Opdrachtgever ermee in om Homate te vrijwaren en schadeloos te stellen en alle gemaakte kosten in verband met een aansprakelijkheidsvordering te vergoeden. Indien De Opdrachtgever zelf in het kader van de Wet Productaansprakelijkheid aansprakelijk wordt gesteld, doet deze uitdrukkelijk afstand van elk verhaal tegen Homate.

7.    Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten op de programma’s, documenten, ontwerpen en plannen, behoren toe aan De Opdrachtgever of zijn licentiegever krachtens de Home Assistant MIT Licentie en in functie van het aantal licenties voor gelijktijdig gebruik. De Opdrachtgever verkrijgt bovendien het recht om de software te gebruiken voor alle doeleinden overeenkomstig de HomeAssistant Open Source MIT License. Het is De Opdrachtgever toegestaan de software te kopiëren voorarchivering en gegevens beschermingsdoeleinden op voorwaarde dat er geen uitdrukkelijk verbod door de licentiegever of derden in de software is opgenomen en dat alle auteursrecht- en eigendomsbewijzen in deze kopieën onveranderd worden overgedragen.

8.    Voorbehoud van eigendom en rechten

Alle aan De Opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Homate, totdat alle bedragen die DeOpdrachtgever verschuldigd is krachtens de Overeenkomst volledig aan Homate zijn voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud wordt beschouwd als zekerheid.

Tot aan de volledige betaling, is een verkoop, verwerking, verpanding of andere overdracht van de gekochte of herstelde goederen aan een derde niet toegestaan, tenzij dit gebeurt in het kader van de normale bedrijfsvoering. De verwerking geeft geen eigendomsrechten aan De Opdrachtgever op de verwerkte goederen, en de daaruit voort vloeiende kosten zijn voor rekening van De Opdrachtgever. De Opdrachtgever moet Homate onmiddellijk op de hoogte brengen van een inbeslagneming of andere aantasting van eigendom door derden. De Opdrachtgever staat in voor de kostenvoor de verwijdering van deze aantasting.

Tot aan de volledige betaling, dient De Opdrachtgever deze goederen met zorg te behandelen. Wanneer het eigendomsvoorbehoud ten gelde wordt gemaakt, dient De Opdrachtgever elke mogelijke waardevermindering te compenseren door middel van een passende vergoeding, ongeacht zijn or haar schuld. Indien De Opdrachtgever zijn verplichtingen van welke aard dan ook niet nakomt of als hij zijn betalingen staakt, is de volledige resterende schuld verschuldigd. In dit geval heeft Homate het recht om onmiddellijk de teruggave van de verkochte of gerepareerde goederen te eisen. Vervolgens heeft Homate de keuze ofwel om de goederen te vervreemden en de opbrengsten, verminderd met eventuele verkoopkosten, aan DeOpdrachtgever terug te betalen, ofwel om de goederen terug te nemen tegen de factuurprijs verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingen. Homate behoudt zich het recht voor om geleverde goederen voor reparatie in bewaring te houden totdat alle openstaande vorderingen, inclusief claims die voortvloeien uit juridische transacties, zijn vereffend. In ieder geval is Homate niet verplicht garantiereparaties uit te voeren zolang De Opdrachtgever de openstaande vorderingen niet heeft voldaan.

9.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst tussen de Partijen, zullen uitsluitend worden beheerst door het Belgisch recht. De toepasselijkheid van de bepalingen van hetWeens Koopverdrag van 11 april 1980 zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die uit of met betrekking tot de Overeenkomst tussen de Partijen ontstaan, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent (België).

In geval de Opdrachtgever een consument is, behoren deze geschillen tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder (of één van de verweerders) of van de rechtbanken van de plaats waar de Overeenkomst is ontstaan of waar zij wordt, is of moet worden uitgevoerd.

In geval De Opdrachtgever een onderneming is, behoren deze geschillen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde. Homate behoudt het recht om zaken aanhangig te maken bij andere rechtbanken overeengekomen in de overeenkomst.

10. Loyaliteit, gegevens bescherming, geheimhouding

De Partijen verbinden zich tot wederzijdse loyaliteit. Homate verplicht zijn werknemers te voldoen aan de vereisten die zijn uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming(EU) 2016/679 en de kaderwet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Tijdens de uitvoering van de diensten door Homate ten behoeve van De Opdrachtgever en gedurende een periode van één jaar na de beëindiging ervan, mag geen van beide Partijen rechtstreeks of onrechtstreeks een arbeids-, medewerkings - of consultancy overeenkomst aangaan (onder meer in de hoedanigheid van werkgever, principaal, consultant, of agent) met een vroegere of huidige werknemer of medewerker van één van de Partijen. De Partij die deze verplichting schendt zal een forfaitaire schadevergoeding betalen ter waardevan een jaarsalaris van de werknemer.

11. Varia

De Opdrachtgever verkrijgt een unieke code, die hij kan geven aan een andere potentiële klant. Deze klant kan slechts één keer een code ontvangen, waarmee hij korting krijgt op de door Homate geleverde goederen en diensten. Voor elke succesvolle verwijzing, ontvangt De Opdrachtgever een bedrag, dat wordt toegevoegd aan zijn account krediet. Het bedrag wordt binnen de 48 uur na betaling door de andere klant toegevoegd aan zijn account krediet. De Opdrachtgever kan vervolgens binnen de twee weken een prijs kiezen of per e-mail (hello@homate.be) aan Homate laten weten dat hij/zij zijn/haar account krediet wil behouden. Het opgebouwde account krediet blijft gedurende 365 dagen geldig, met ingang van de dag dat het bedrag werd toegevoegd aan het account krediet van DeOpdrachtgever. Wanneer de klant die werd verwezen door De Opdrachtgever niet heeft betaald, heeft De Opdrachtgever geen recht op een prijs of betaling. De prijzenvallen onder de garantie van Homate en worden op kosten van Homate verzonden over België. Bij verzending buiten België kunnen er extra verzendingskosten inrekening worden gebracht.