ALGEMENE VOORWAARDEN HOMATE BV 

Artikel 1 – Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle documenten (o.m. offerte, bestelbon, overeenkomsten, facturen) tussen HOMATE BV (hierna HOMATE) (met maatschappelijke zetel te Groenstraat 6a, 9160 Lokeren, met ondernemingsnummer 0771.955.791) en de klant, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant. De klant verklaart kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden. Door zijn bestelling aanvaardt de klant de toepassing van de algemene voorwaarden. Elke afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden kan slechts aan HOMATE tegengeworpen worden indien zij hiermee schriftelijk haar instemming betuigd heeft. HOMATE wijst de klant er op dat afhankelijk van het door hem aangekochte product specifieke plaatsing- en garantievoorwaarden kunnen gelden, dewelke op hun beurt deel uitmaken van de tussen partijen afgesloten overeenkomst. 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

• De klant: de natuurlijke of rechtspersoon die dit contract heeft afgesloten met HOMATE. 

• Diensten: alle prestaties door HOMATE of de door haar ingeschakelde derde(n) die een handels- of ambachtsdaad uitmaken, zoals o.m. adviesverlening, installatie, montage, inspectie, testen, vervoer of andere prestaties. 

• Producten: zaken die door HOMATE of de door haar ingeschakelde derde(n) worden geleverd en/of geïnstalleerd, zoals o.m. het plaatsen van domotica-installaties of overige installaties zoals bedoeld in de overeenkomst/offerte/edm. (niet-limitatieve opsomming). 

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes 

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van HOMATE zijn 10 kalenderdagen na datum van uitgifte van de aanbieding of offerte geldig, tenzij de aanbieding of offerte een andere termijn vermeldt. 

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding door de klant gebeurd is binnen voormelde termijn. Wijzigingen aangebracht aan offertes zijn slechts geldig indien zij door HOMATE schriftelijk werden aanvaard. HOMATE behoudt zich het recht voor gegevens in de bevestigde offertes te wijzigen en/of te verbeteren, indien zulke wijzigingen en/of verbeteringen de technische realisatie van de bestelde opdracht zouden vergemakkelijken, hetgeen de klant aanvaardt door uitvoering van de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. 

2.3 Alle wijzigingen tijdens en/of na de uitvoering van de werken door de klant besteld, zullen in regie uitgevoerd worden aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken. 

Artikel 3 – Prijs en modaliteiten van betaling 

3.1 Alle prijzen zijn excl. BTW en alle om het even welke belastingen of overheidstaksen vallen ten laste van de klant. Elke aanpassing van taxatieregels of -tarieven en de interpretatie ervan door de bevoegde instantie is ten voordele of ten nadele van de klant. 

3.2 De prijs is betaalbaar op rekening nummer BE04 7330 6131 3831, BIC KREDBEBB en op de volgende wijze: 

• betaling van 50 % bij akkoord, binnen de 10 werkdagen na ondertekening van de offerte 

• betaling van 40 % bij aanvang van de werken 

• betaling van 10 % bij oplevering van de installatie 

De uitvoering van de werken en/of de levering van de goederen zal slechts geschieden na betaling van de eerste schijf en na ontvangst van alle voor de opdracht dienstige stukken. 

3.3 Het bewijs van bevolen wijzigingen of meerwerken wordt geleverd door een geschreven opdracht van de klant, door een orderbevestiging van HOMATE die wordt aanvaard door de klant, of door de aanvaarding van de uitgevoerde wijzigingen of meerwerken door de klant. Eventuele meerwerken en bijbestellingen zullen bij de hierboven bepaalde schijven worden aangerekend en vereffend, telkens 2 


op basis van totaalpercentage/bedrag bij die schijf. Uiterlijk voor de oplevering dienen alle meerwerken en bijbestellingen verrekend en betaald te zijn. 

3.4 De facturen zijn betaalbaar op de zetel van HOMATE BV, binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum en zonder korting, en dienen tijdig op de (uiterlijke) vervaldag betaald te worden. Ingeval van achterstallige betaling moet van rechtswege en zonder ingebrekestelling over de nog verschuldigde sommen een verwijlintrest betaald worden tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met 3 % per jaar tot beloop van het aantal kalenderdagen vertraging, dan wel tegen de rentevoet conform de Wet van 8/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand (indien de klant een onderneming betreft). De verwijlintrest wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het volledig factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR. Bij niet of slechts gedeeltelijke betaling op de vervaldag van één enkele factuur is het totaalbedrag van alle andere, inclusief de nog niet vervallen, facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. In geval van laattijdige betaling behoudt HOMATE zich het recht voor de werken stil te leggen met een eenvoudig bericht dat per schrijven aan de klant toegestuurd wordt. Indien de werken na betaling worden verdergezet, zal de uitvoeringstermijn minstens verlengd worden met de termijn van de laattijdige betaling vermeerderd met de nodige tijd om de werken terug op te starten, waarbij HOMATE alle nodige maatregelen van bewaring zal treffen op kosten van de klant en zonder dat dit aanleiding kan geven tot een schadevergoeding of vertragingsboete van welke aard ook. HOMATE heeft in dat geval het recht om andere inmiddels opgestarte werken eerst af te werken. 

3.5 Eventuele klachten met betrekking tot de gefactureerde werken moeten binnen 10 dagen per aangetekend schrijven worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt definitief te zijn aanvaard. Dit steeds met een nauwkeurige omschrijving van de grieven die HOMATE in staat dienen te stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet aanvaard. 

Alle klachten over geleverde goederen of uitgevoerde werken moeten per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen de 10 dagen na ontdekking wat betreft niet-conformiteit of eventuele verborgen gebreken, bij gebreke waarvan er sprake is van aanvaarding. 

3.6 Prijsherziening 

Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van 

de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken 

facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: p=P × (0,40 × 𝑠/𝑆+0,40 × 𝑖20𝑥𝑥/𝐼20𝑥𝑥+0,20) 

"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en 

"p" is het herziene bedrag. 

"S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 

10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie 

aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; 

"s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke 

betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode 

aangenomen was. 

"I20xx" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. 

"i20xx" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor 

gedeeltelijke betaling wordt gevraagd. 

"20xx" is het jaartal bij ondertekening van het contract 3 


Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst - Verplichtingen 

4.1 De werken zullen worden uitgevoerd volgens de regels der kunst. De klant zorgt ervoor dat HOMATE tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals o.m. attesten, studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen, vergunningen, enz.), zo nodig in overleg met HOMATE; over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen; over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de klant. Al de plaatsen waar er gewerkt wordt, dienen ten alle tijde vrij toegankelijk en goed bereikbaar te zijn. 

4.2 De klant dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van HOMATE behoren volgens de regels der kunst en tijdig worden verricht, alsook dat de uitvoering van het werk daardoor geen vertraging ondervindt. De klant is formeel dat de reeds bestaande installaties voldoen aan de geldende normen, o.m. bij zonnepanelen zoals gedefinieerd in het AREI zoals zekeringen, differentieelautomaten en aarding. Eventuele aanpassingen kunnen desgevallend worden uitgevoerd door HOMATE in overleg en zijn betalend. 

4.3 Voorzieningen opgelegd door de klant die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in de offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer HOMATE tijdig over de nodige informatie beschikt supra 4.1. Deze technische informatie wordt minstens 14 werkdagen vóór de aanvang van de werken overhandigd door de klant en of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau), zodat HOMATE over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan HOMATE niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging in de uitvoering van de werken. 

4.4 HOMATE is steeds gerechtigd om bij de uitvoering van het werk derden/ onderaannemer(s)/aangestelde(n) (bijvoorbeeld installateurs) in te schakelen, zonder voorafgaande verwittiging ervan aan de klant. 

4.5 Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de in overeenkomsten en offertes opgenomen termijnen slechts indicatieve termijnen. De uitvoeringstermijnen worden in werkdagen vastgelegd. Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken, alsook in geval van overmacht. Uit de loutere overschrijding van de uitvoeringstermijnen zal de klant geen recht op schadevergoeding putten, voor zover deze overschrijding niet kennelijk onredelijk is. De betreffende termijn wordt in ieder geval verlengd met het tijdvak waarin de uitvoering van het werk werd belemmerd door toedoen of nalaten van klant, het aantal dagen vertraging in betaling van een betalingsschijf, of indien de klant bijkomende opdrachten geeft en/of bestellingen plaatst. 

4.6 Alle opgaven door HOMATE van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan. Een materiële vergissing is echter steeds mogelijk, en zal na melding hiervan aangepast worden, zonder aanleiding te kunnen geven tot enige schadevergoeding van welke aard dan ook. Alle prijzen, termijnen, garanties en andere inlichtingen, weergegeven in mededelingen uitgaande van HOMATE aan de klant, zoals o.m. voorstellen, reclame, prijslijsten e.d. maken geen bindend aanbod uit. 

4.7 HOMATE is gerechtigd om desgevallend andere, maar technisch en rendement-, gelijkwaardige materialen en producten te leveren, indien deze dit om o.a. praktische, organisatorische, technische of bevoorradings- redenen noodzakelijk of wenselijk acht of in geval van een situatie cfr. art. 11.2., en middels schriftelijke kennisgeving. 

4.8 De klant aanvaardt de in de sector gebruikelijke toleranties. Voor alle werken die de klant zelf uitvoert is men zelf verantwoordelijk, ook voor daarbij veroorzaakte ongevallen en/of schade. 

4.9 Voor de installaties op het dak berust de eindverantwoordelijkheid voor de algehele stabiliteit van het gebouw bij plaatsing van o.m. de zonnepanelen bij de klant. Indien HOMATE bij ondertekening van 4 


de offerte/bestelbon/edm. geen tegenbericht krijgt in verband met de dakbelasting wordt verondersteld dat de huidige dakconstructie aan alle eisen voldoet. Indien onverwachte gebreken tijdens de installatie aan het dak worden vastgesteld en deze niet vooraf konden worden vastgesteld, kan een eventuele meerkost worden verrekend. Dit geldt ook voor overige aanwezige constructies. 

Artikel 5 – Oplevering 

5.1 Wanneer de werken voltooid zijn, worden de geplaatste installaties opgestart. Tevens wordt de klant op de hoogte gebracht van de werking van het systeem. Het opstarten van de installaties staat gelijk met een oplevering van de werken en impliceert dan ook de aanvaarding van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerkte zaken, waarvan de waarde minder dan 15% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. Indien opmerkingen geformuleerd worden met betrekking tot de uitgevoerde werken worden deze genoteerd en opgenomen in een verslag. De aldaar genoteerde opmerkingen worden opgelost binnen een termijn die tussen partijen onderling afgesproken wordt, dan wel een redelijke termijn. 

5.2 De aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen, en binnen de door de fabrikant gestelde voorwaarden. 

5.3 Na de oplevering is HOMATE nog enkel aansprakelijk, te rekenen vanaf de datum van de oplevering gedurende een termijn van één jaar voor de verborgen gebreken, waarmee de uitgevoerde werken zouden behept zijn, én die binnen die periode aan het licht komen, mits de vordering wordt ingesteld binnen een termijn van twee maand nadat de klant kennis kreeg of had moeten krijgen van het gebrek. Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag waarop de klant kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. De termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij ernstige onderhandelingen gevoerd worden om een minnelijke regeling te bewerkstelligen. 

Artikel 6 – Levering en risico – Eigendomsvoorbehoud 

6.1 De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van de door HOMATE geleverde goederen. De klant verbindt er zich toe dergelijke risico’s afdoende te laten verzekeren (ook tegen brand- en stormschade). 

6.2 Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van HOMATE totdat de klant de prijs volledig betaald heeft. De eigendom gaat over op de klant nadat deze al wat hij op grond van de overeenkomst aan HOMATE verschuldigd is, volledig heeft voldaan. HOMATE heeft bij wanbetaling gedurende 1 jaar het recht om zonder toestemming van de klant de materialen weer los te maken en terug te nemen. Bij een beroep op het recht op terugneming mag HOMATE de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van haar schade. Wanneer HOMATE dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan per mail en gewone post op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3e werkdag na de verzending ervan. 

Artikel 7 – Veiligheidscoördinatie 

Preventiemaatregelen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in de offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze maatregelen zullen worden doorgerekend aan de klant. 

Artikel 8 – Energieprestatieregelgeving 

HOMATE kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil. 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom 

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, methodes, technieken, edm. die door HOMATE of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van HOMATE, die er alle intellectuele eigendomsrechten zal op bezitten. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van HOMATE bij gebreke waarvan onverwijld een redelijke vergoeding zal verschuldigd zijn in hoofde van de klant. De documenten, plannen en beschrijvingen maken integraal deel uit van de overeenkomst. 


Artikel 10 – Herstelling, klachten en garantie 

10.1 Werkuren en transportkosten: Indien een herstelling, ten gevolge van materiaaldefecten bij normaal gebruik, nodig is, vallen de werkuren en transportkosten gedurende het eerste jaar na installatie ten laste van HOMATE. 

10.2 Alle materialen geleverd en geplaatst door HOMATE zijn onderhevig aan de garantievoorwaarden geleverd door de leverancier van de materialen. HOMATE verleent geen garantie behoudens de wettelijke garantie waartoe zij eventueel gehouden is. 

10.3 De eventuele langere garanties toegekend voor de modules of individuele delen zijn afhankelijk van de fabrikant en kunnen verschillen naargelang het type bestelde module of onderdeel. De toegekende garanties worden rechtstreeks door de fabrikant geboden en zijn onderhevig aan de specifieke voorwaarden die de fabrikant van toepassing acht. Zij worden op de productfiches van de geleverde modules of onderdelen vermeld, welke door HOMATE aan de klant worden overhandigd indien deze erom verzoekt. 

10.4 De garantie zoals bedoeld in 10.1. en 10.4. vervalt indien (a) door anderen dan HOMATE wijzigingen zijn aangebracht aan de producten; (b) de op de producten aangebrachte, individuele herkenningstekens zijn verwijderd of verwijderd zijn geweest; (c) de producten op een ondeskundige wijze en/of zonder inachtneming van de daarvoor geldende (wettelijke) regels en gebruiksvoorschriften zijn geïnstalleerd of gebruikt tenzij de installatie door HOMATE zelf werd verricht; (d) gedurende de garantietermijn geen periodiek of afdoende onderhoud is verricht aan producten die onderhoud behoeven; (e) Producten voor andere doeleinden werden gebruikt dan waarvoor die volgens de productinformatie en/of overeenkomst zijn bestemd; 

10.5 In geval van consultancy en/of adviezen/studies wordt geen garantie gegeven. 

10.6 De waarborgtermijn van geplaatste toestellen dewelke opgestart zijn vangt aan vanaf de opstart ervan. Geen garantie geldt op technische onderdelen die bedoeld zijn om regelmatig te worden vervangen en/of normale slijtage onderhevig zijn. 

Artikel 11 – Overmacht – Onvoorziene omstandigheden 

11.1 Indien HOMATE door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) of tgv onvoorzienbare omstandigheden niet aan haar verplichtingen tegenover de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat HOMATE alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat HOMATE in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat HOMATE tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. 

11.2 Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van HOMATE en die hem dwingt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht of onvoorziene omstandigheid (bvb. ongeval, oorlogen, brand, epidemieën en pandemieën, faillissement, ontregelingen of stopzetting van productie, schaarste aan materialen, stakingen of lock-out en de gevolgen die daaraan verbonden zijn (niet-limitatieve opsomming), en dit zowel bij HOMATE, bij haar onderaannemers als bij de leveranciers). 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring 

12.1 HOMATE verbindt er zich toe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van HOMATE zijn middelenverbintenissen. HOMATE is nooit aansprakelijk voor fouten in de uitvoering en/of schade te wijten aan door klant toerekenbare omstandigheden zoals (maar niet beperkt tot) het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie aan HOMATE, gebrek aan onderhoud, etc. 

12.2 HOMATE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte of gevolgschade zoals bijvoorbeeld winstverlies, verlies van verhoopte besparingen, genotsderving en gebruiksderving van goederen, inkomstenderving, verhoogde operationele kosten, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van HOMATE of een aangestelde, dan wel ten gevolge van 6 


subsidie- financierings- of andere overheidsmaatregelen. Alle informatie die HOMATE meedeelt op vlak van overheidstegemoetkomingen is van louter informatieve aard, en bindt HOMATE geenszins. 

12.3 De aansprakelijkheid van HOMATE met betrekking tot de aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de (gedeeltelijke) terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van HOMATE. De totale aansprakelijkheid van HOMATE, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan HOMATE werd betaald voor de goederen en diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. 

12.4 HOMATE vrijwaart de klant tegen gerechtvaardigde aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van haar werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van HOMATE zelf of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde onderaannemers, zoals installateurs. 

Artikel 13 – Verbreking/ Annulering – Beëindiging 

Als de klant geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze gehouden HOMATE van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling schadeloos te stellen voor al de uitgaven, arbeid, en al wat HOMATE bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van het bedrag van de niet uitgevoerde werken, onverminderd het recht van HOMATE om de werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. Bij annulering van de overeenkomst blijven de voorschotten verworven en niet terugbetaalbaar. Materialen die specifiek voor de overeengekomen werken reeds besteld werden door HOMATE en nog niet doorgerekend werden aan de klant dienen alsnog voor 100% vergoed te worden door de klant. 

HOMATE is gerechtigd de overeenkomst van rechtswege te beëindigen zonder enige verplichting tot schadevergoeding indien de klant een aanvraag tot faillietverklaring of tot uitstel van betaling doet, of failliet verklaard of ontbonden wordt, of in geval van kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, o.a. toelating tot collectieve schuldenregeling, of toepassing van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, dit alles onverminderd het recht voor HOMATE op een proportionele betaling van de prijs van de reeds verrichte werkzaamheden of geleverde goederen of diensten. 

Artikel 14 – Nietigheid – Afwijkende bijzondere voorwaarden 

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven, en zullen HOMATE en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. 

Indien enige bepaling geheel of gedeeltelijk haar werking of betekenis zou verliezen door afwijkende bijzondere voorwaarden vermeld op de offerte of wegens het specifieke voorwerp van de offerte, zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 15 – Verwerking persoonsgegevens 

HOMATE erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens van de klant steeds in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacyregelgeving. De persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van onderhavige overeenkomst, alsook voor verdere dienstverlening en informatieverstrekking omtrent de producten, diensten en activiteiten van HOMATE BV. Alle verdere informatie aangaande de verwerking van persoonsgegevens (doeleinden en rechtsgronden van de verwerking, bewaartermijnen, gegevensoverdrachten, de rechten van de betrokkenen, de van toepassing zijnde beveiligingssystemen en meer) kunt u raadplegen op www.homate.be/privacy-policy. U heeft steeds het recht zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingen vermeld in ons privacybeleid (zoals bijvoorbeeld het verschaffen van informatie aan u voor promotiedoeleinden) door contact op te nemen met service@homate.be. U heeft een recht van inzage, mededeling, verbetering, wissing (vergetelheid) en gegevensoverdraagbaarheid alsook het recht op beperking van verwerking zoals 7 


beschreven in ons privacybeleid. Daartoe volstaat het om contact te nemen met service@homate.be, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. 

Artikel 16 – Publiciteit 

HOMATE heeft het recht om het bestaan van de commerciële relatie met de klant als referentie te gebruiken in haar eventuele publicaties van welke aard ook. 

HOMATE behoudt zich het recht voor om de eindresultaten van haar projecten te fotograferen en te gebruiken voor publicitaire doeleinden in de meest ruime zin, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is. 

Artikel 17 – Toepasselijk recht & forum 

Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.